Zawiadomienie Walnego Zgromadzenia

Starachowice 2018-06-05

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Wanacja” w Starachowicach działając na podstawie § 73 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia Członków SML-W „Wanacja”, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28.06.2018 r. o godz. 17.00 w lokalu Klubu Osiedlowego przy ul. Pastwiska 1 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Odczytanie zgłoszonych pełnomocnictw

4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 27.04.2017 r.

5. Wybór komisji:

- mandatowo-skrutacyjnej

- uchwał i wniosków

- wyborczej

- statutowej

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres 2017/2018 oraz realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 27.04.2017r.

7. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2015-2017 z lustracji przeprowadzonej przez KZRSM w Warszawie.

8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017r.

9. Wybory do Rady Nadzorczej

10. Przedstawienie zmian do Statutu.

11. Uchwalenie zmiany regulaminu pracy Rady Nadzorczej SML-W Wanacja zgodnie z aktualnym stanem prawnym

12. Dyskusja

13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawach:

a) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za lata 2017/2018

b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2017 r. oraz kierunków rozwoju Spółdzielni po 2017 r.

c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.

d) pokrycie straty za 2017 r.

e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2017 r.

f) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć od WZ w 2018 do WZ w 2019

g) przyjęcie wniosków z przeprowadzonej kompleksowej lustracji Spółdzielni za lata 2015-2017

h) uchwalenie zmian do Statutu

i) wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia

14. Zamknięcie obrad.

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że Członek Spółdzielni w Walnym Zgromadzeniu może uczestniczyć osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Mandaty uczestnikom  Walnego Zgromadzenia będą wydawane przed rozpoczęciem obrad po potwierdzeniu tożsamości   z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Ponadto, informujemy, że:

 1. Z dokumentami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia ( protokół z WZ z 27.04.2017 r, sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawozdaniem finansowym , protokołem polustracyjnym i projektami uchwał) uczestnik może zapoznać się w biurze Spółdzielni (sekretariat) w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 15 czerwca 2018 r.

 

2. projekty uchwał i żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad można zgłaszać na piśmie w sekretariacie Spółdzielni do 14 czerwca 2018 r., poprawki do projektów uchwał można składać do dnia 25 czerwca 2018 r.

3. przepisy dotyczące zasad zwoływania i obradowania Walnego Zgromadzenia zawiera Statut Spółdzielni